പഠനം പുനഃപരിശോധിക്കും

Friday, February 18, 2011

കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ പഠനം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാര സമിതി. 18 ഫെബ്രുവരി 2011ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

Read more...

ഗഞ്ചുവിനെ നീക്കി

ഞ്ചുവിനെ നിക്കീ. 2011 ഫെബ്രുവരി 19ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

Read more...

കേരളത്തിന്റെ വിയോജിപ്പ്

Thursday, February 17, 2011

ഫെബ്രുവരി 17ന് മെട്രോവാർത്ത ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

Read more...

ഗഞ്ചുവിനെ മാറ്റാൻ ധാരണ

മുല്ലപ്പെരിയാർ സാങ്കേതിക സമിതിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രജലക്കമീഷൻ അംഗം എ.കെ.ഗഞ്ചുവിനെ മാറ്റാൻ ഉന്നാതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ ധാരണ. ദീപിക ഓൺലൈനിൽ 2011 ഫെബ്രുവരി 18 ന് വന്ന വാർത്ത.

Read more...

കേരള ഗവർണ്ണർക്ക് എതിരെ തമിഴ് നാട്.

Tuesday, February 15, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരള ഗവർണ്ണർക്ക് എതിരേ തമിഴ്‌നാട്. http://www.manoramanews.com ൽ വന്ന വാർത്ത കേൾക്കൂ.


Read more...

കേരളം പരാതി നൽകും

Saturday, February 5, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ‘ജലക്കമ്മീഷന്റെ‘ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരായി കേരളം പരാതി നൽകും.05 ഫെബ്രുവരി 2011ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

Read more...

കേരളത്തിന് ആശങ്ക

Thursday, February 3, 2011

ന്നതാധികാര സമിതിയുടെ നടപടികളിൽ കേരളത്തിന് ആശങ്കയെന്ന് മന്ത്രി എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ.  04 ഫെബ്രുവരി 2011 ന് ദീപിക ഓൺലൈനിലും മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിലും വന്ന വാർത്തകൾ വായിക്കൂ.


മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

Read more...
Bookmark and Share