തമിഴ്‌നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ

Monday, April 4, 2011

പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ നീക്കത്തിന് അനുമതി നൽകരുതെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. 04 ഏപ്രിൽ 2011ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

0 comments: