തമിഴ് നാട് കർഷകർക്ക് വിനയായി.

Friday, December 30, 2011

2011 ഡിസംബർ 30, ദീപിക.

1 comments:

The Pony Boy said...

വളരെ നന്നായി...അവന്റെയൊക്കെ നേതാക്കാന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ട് മുണ്ടു മുറുക്കിയുടുത്തു കുറച്ച്കൂടി കിടന്ന് കുരയ്കാൻ പറ....അവനൊക്കെ നരകിക്കണം...എങ്കിലേ സത്യം അവന്റെയൊക്കെ തലച്ചോറിലോട്ട് കയറൂ