ബോർ ഹോൾ ലോഗിങ്ങ്

Wednesday, January 25, 2012

2012 ജനുവരി 25, ദീപിക.

3 comments:

Anonymous said...

dam wanted to break on march 11 at 12.00

Anonymous said...

dam wanted to break on march 11 at 12.00

by
chumbandan(abhijith m s)

നിരക്ഷരൻ said...

അഭിജിത്....

ഇപ്പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?
മാർച്ച് 11ന് 12 മണിക്ക് ഡാം പൊട്ടുമെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ?