സംരക്ഷര അണ കേരളത്തിന്റെ ഭീതിയകറ്റും

Tuesday, March 20, 2012

2012 മാർച്ച് 20, ദീപിക.

1 comments:

അനില്‍ഫില്‍ (തോമാ) said...

ശൂ............ഠോ)))))

ഒന്നും സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. ബജറ്റില്‍ ഡാമിനു വകയിരുത്തിയ 50കോടി നായ നക്കിപ്പോകും..