സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചു

Monday, November 8, 2010

മിഴ്‌നാട് നടത്തുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണിയെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്, കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി സമര്‍പ്പിച്ചു. 09 നവംബര്‍ 2010ന് ദീപിക ഓണ്‍ലൈനില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: