സൈബർ ബോധവൽക്കരണം

Monday, November 28, 2011

‘ആശങ്കയുമായി ബോധ വല്‍ക്കരണത്തിനു സൈബര്‍ പ്രതിനിധികള്‍‘. 2008 നവംബർ 28ന് നമ്മുടെ ബൂലോകം ബ്ലോഗിൽ വന്ന വാർത്തയും ചിത്രങ്ങളും ഭാവിപരിപാടികളും വായിക്കാൻ ഈ ലിങ്ക് വഴി പോകാം.

0 comments: