ഹരീഷിന്റെ ലേഖനം

Wednesday, November 30, 2011

ർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്‌ത്തി‘. ഹരീഷിന്റെ ലേഖനം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

1 comments:

Anonymous said...

save kerala,first from your own people.regarding mullaperiar why you want to solve the issue outside the court. do not you have faith in supreme court? . Already you have violated supreme court order by not allowing tn not to raise the water level to 142 feet. DO YOU THINK THAT THE SUPREME COURT JUDGES ARE IDIOTS,AND YOU PEOPLE AND YOUR BLOODY POLITICIANS ARE MORE SMART. YOU GO TO SUPREME COURT WITH ALLYOUR EVIDENCE INSTED OF RUNNING TO PM AND SONIA. BY DOING THIS IT BECOMES VERY CLEAR THAT IT IS A CONPIRASY BY YOU PEOPLE TO TAKE OVER THE CONTROL OF THE DAM. IF NYOU DONOT RESPECT SUPREME COURT ,YOU BETTER GO OUT OF INDIAN UNION.