പുതിയ അണക്കെട്ട് 336 മീറ്റർ താഴെ

Monday, December 12, 2011

2011 ഡിസംബർ 12, മാതൃഭൂമി.

1 comments:

Kalavallabhan said...

അപ്പോ കാച്ച്‌ മെന്റ്‌ ഏരിയ ആയി മാറുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള ഡാമിന്റെ ഭാഗത്ത്‌ എത്ര അടി ഉയരത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ?