പി.ബി. നിലപാട് മാറ്റില്ല - കാരാട്ട്

Friday, December 2, 2011

2011 ഡിസംബർ 02, മംഗളം.

1 comments:

MANIKANDAN [ മണികണ്ഠൻ ] said...

പല കാര്യങ്ങളിലും കോടതിയ്ക്ക് മുൻപേ അഭിപ്രായം പറയുന്നവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമെന്തേ മൗനം.