ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു - വി.എസ്.

Friday, December 16, 2011

2011 ഡിസംബർ 16, മാതൃഭൂമി.

1 comments:

The Pony Boy said...

പാവം ....നല്ല വിഷമം കാണും..കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലവും അതിനു മുൻപത്തെ കൊല്ലങ്ങളിലും തോന്നാതിരുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഒന്നിച്ച് അണപൊട്ടി ഒഴുകിയതാകും...