സുരക്ഷാ നടപടികൾ- നോട്ടീസ്

Tuesday, January 3, 2012

സേവ് സിങ്കിങ്ങ് കേരള’ എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ നോട്ടീസിന്റെ 4 പുറങ്ങൾ. വലുതാക്കി വായിക്കാനായി പടങ്ങളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ വിൻഡോയിലോ പുതിയ ടാബിലോ തുറന്ന ശേഷം പടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
0 comments: