ഭൂചലനം - മുല്ലപ്പെരിയാറിന് ഭീഷണി

Thursday, July 28, 2011

ഭൂചലനം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന് ഭീഷണിയാകുന്നു. ജൂലായ് 27ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

2 comments:

സീഡിയൻ. said...

നിരക്ഷരരേ..തട്ടിപോകുവോ..?

Suresh Alwaye said...

അണ്ണാ ഇന്ത മലയാളികളെ എല്ലാം കാപ്പാത്തുങ്കോ .....