ഭൂചലനത്തിൽ അണക്കെട്ടിന് വിള്ളൽ

Thursday, July 28, 2011

ഭൂചലനത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന് വീണ്ടും വിള്ളൽ. മാതൃഭൂമി ഓൻലൈനിലും ദീപിക ഓൺലൈനിലും വന്ന വാർത്തകൾ.


0 comments: