കേരളത്തിന്റെ പാരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് !

Monday, October 10, 2011

2011 ഒൿടോബർ 10ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

2 comments:

നിരക്ഷരൻ said...

കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് 60ൽ ഏറെ വർഷമായ ഈ അണക്കെട്ട് ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടും എന്നുള്ള കേരളത്തിന്റെ വാദത്തിലും കഴമ്പില്ലെന്ന് ഉന്നതാധികാര സമിതി പറയുന്നത് കേൾക്കാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഓർമ്മകൾ said...

Ipolthanne bhoomi kulukkam ivide pathiva..., ennano eeswara ellamkoodi....., athinumunp.....?