മുൻ‌കൂർ ആദരാജ്ഞലികൾ

Tuesday, November 22, 2011

‘മുൻ‌കൂർ ആദരാജ്ഞലികൾ‘. മേൽ‌പ്പത്തൂരാന്റെ ലേഖനം വായിക്കാൻ ഈ വഴി പോകാം. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ തമിഴരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് ചിലത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആവാം.

0 comments: