നമ്മുടെ ബൂലോകത്തിന്റെ ലേഖനം.

Saturday, November 26, 2011

2011 നവംബർ 25ന് മരൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ബൂലോകത്തിൽ ‘സൈബർ സബ്ദം പ്രകമ്പനമായി’ എന്ന ലേഖനം ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കാം.

0 comments: