ആദർശ് കുര്യാക്കോസിന്റെ ലേഖനം

Monday, November 21, 2011

ദർശ് കുര്യാക്കോസിന്റെ ‘തൊട്ടാൽ പൊട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മുട്ട‘ എന്ന പോസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വെള്ളം പൊട്ടിയൊഴുകി വരുന്ന വഴികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. ലേഖനം വായിക്കാൻ ഇതുവഴി പോകുക.

0 comments: