ആൽക്കെമിസ്റ്റിന്റെ ലേഖനം

Thursday, November 24, 2011

വംശീയ വിദ്വേഷം ഉണർത്തുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വിടരുത്. ആൽക്കെമിസ്റ്റിന്റെ ലേഖനം ‘മുല്ലപ്പെരിയാറും ജോണി വെള്ളിക്കാലമാരും’ ലേഖനം വായിക്കാം.

0 comments: