ബലക്ഷയ പരിശോധന ഉപേക്ഷിച്ചു.

Friday, February 3, 2012

2012 ഫെബ്രുവരി 03, മാതൃഭൂമി.

1 comments:

The Pony Boy said...

സായുധസാമരം കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷയില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്ന്നു.