സമരപ്രഖ്യാപന കൺ‌വെൻഷൻ

Tuesday, February 7, 2012


2012 ഫെബ്രുവരി 6ന് കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന സമരപ്രഖ്യാപന കൺ‌വെൻഷനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ബൂലോകത്തിൽ. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കൂ.

0 comments: