ബജറ്റ് - 2010

Friday, March 5, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ ഡാം നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള പഠനങ്ങള്‍ക്കായി 10 കോടി രൂപ, 2010 ലെ കേരള ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

0 comments: