വിദദ്ധസമിതി പ്രതിനിധി

Tuesday, March 2, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ വിദദ്ധ സമിതിയിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധിയെ ഇന്നുതന്നെ തീരുമാനിക്കും.
2010 മാര്‍ച്ച് 03ന് ദീപികയില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

1 comments:

കൊട്ടോട്ടിക്കാരന്‍... said...

എന്തു തന്നെയായാലും കാര്യങ്ങള്‍ക്കു തീരുമാനമുണ്ടായാല്‍ നന്നായിരുന്നു.