ബോര്‍വെല്‍ രണ്ടാം ഘട്ടം

Thursday, August 19, 2010

പുതിയ അണക്കട്ട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടാംഘട്ട ബോര്‍ വെല്‍ നിര്‍മ്മാണം ഇന്നാരംഭിക്കും. ദീപിക ഓണ്‍ലൈന്‍ പത്രത്തില്‍ 2010 ആഗസ്റ്റ് 19ന് വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കാം.

0 comments: