ബലക്ഷയമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ

Thursday, December 23, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ബലക്ഷയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവന്നു. ദീപിക ഓൺലൈനിൻ 23 ഡിസംബർ 2010ന് വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: