സമവായത്തിന് സാദ്ധ്യത

Tuesday, December 28, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ സമവായത്തിന് സാദ്ധ്യത തെളിഞ്ഞുവരുന്നു. നിലവിലുള്ള അണക്കെട്ട് ബലപ്പെടുത്തി പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നേക്കാം. 2010 ഡിസംബർ 29ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ...

0 comments: