നാളെ വിദഗ്ദ്ധർ എത്തുന്നു

Tuesday, January 4, 2011

ണക്കെട്ടിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ വിള്ളലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ നാളെ വിദഗ്ദ്ധർ എത്തുന്നു. ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: