ആദ്യയോഗം

Friday, January 7, 2011

ണക്കെട്ട് സന്ദർശിച്ചതിനുശേഷമുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ ആദ്യയോഗം ഇന്ന് (2011 ജനുവരി 7ന്) ചേരും. ദീപിക ഓൻലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: