കേരളം വീഴ്ച്ച വരുത്തി

Friday, January 7, 2011

ന്നതാധികാര സമിതിയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ റിപ്പോർട്ടിന് മറുപടി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളം വീഴ്ച്ച വരുത്തി. മാതൃഭൂമി ഓൺലൈൻ, ദീപിക ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിക്കൂ.1 comments:

IndianSatan.com said...

വീഴ്ച വരുത്തുല്ലോ......!
നാടുറോഡില്‍ യോഗം നടത്താന്‍ ഉള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കുക ആണല്ലോ മുല്ല പെരിയാര്‍ ഇലും വലുത്......