പരിശോധന തൃപ്തികരമല്ല - മന്ത്രി പ്രേമചന്ദ്രൻ

Sunday, January 9, 2011

ണക്കെട്ട് പരിശോധന തൃപ്തികരമല്ല. മന്ത്രി പ്രേമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ദീപിക ഓൺലൈനിനെ വാർത്തയിൽ വായിക്കൂ.

0 comments: