സ്ഥലനിർണ്ണയത്തിൽ അപാകത

Saturday, January 8, 2011

ണക്കെട്ടിന്റെ ബലക്ഷയം പരിശോധിക്കാൻ സാമ്പിൾ എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലം നിർണ്ണയിച്ചതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പ്രേമചന്ദ്രൻ. മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ 08 ജനുവരി 2011ന് വന്ന വാർത്ത.

0 comments: