ഡാം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരേ കേരളം റിപ്പോർട്ട് നൽകി

Wednesday, January 19, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരേ കേരളം റിപ്പോർട്ട് നൽകി. മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ 19 ജനുവരി 2011ന് വന്ന വാർത്ത.

0 comments: