മൂന്നംഗ പരിസ്ഥിതി സമിതി

Wednesday, January 26, 2011

കേന്ദസർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന മൂന്നംഗ പരിസ്ഥിതി സമിതി മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടിനായുള്ള സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കും. 26 ജനുവരി 2011ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

0 comments: