കേരളം പരാതി നൽകും

Saturday, February 5, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ ‘ജലക്കമ്മീഷന്റെ‘ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരായി കേരളം പരാതി നൽകും.05 ഫെബ്രുവരി 2011ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: