പഠനം പുനഃപരിശോധിക്കും

Friday, February 18, 2011

കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ പഠനം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാര സമിതി. 18 ഫെബ്രുവരി 2011ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

0 comments: