3 ബ്ലോക്കുകളിൽ പരിശോധന കഴിഞ്ഞു.

Tuesday, March 15, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലാന്തർഭാഗത്തെ പരിശോധന, മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ 10 മാർച്ച് 2011ന് വന്ന വാർത്ത വായിക്കൂ.

0 comments: