ഗവർണ്ണറുടെ പ്രസംഗം

Monday, May 16, 2011

വർണ്ണറുടെ പ്രസംഗത്തിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് കേരളം. 2011 മെയ് 16ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

2 comments:

ചാർ‌വാകൻ‌ said...

പ്രേമചന്ദ്രനെ തോൽ‌പ്പിച്ച് ചവറയിലെ ജനങ്ങൾ പകരം വീട്ടി.ഈ നാട് കടലെടുക്കാൻ ഇനി അധികം നാളില്ലാ,നിരക്ഷരരേ..

jayanEvoor said...

ഉം...

പറയാൻ വന്നത് ചാർവാകൻ പറഞ്ഞു!


(പ്രേമചന്ദ്രൻ, ബി.ഇക്‌ബാൽ എന്നിവർ ജയിച്ചു വരേണ്ടവരായിരുന്നു.....)