തകരാർ പരിഹരിച്ചു

Friday, May 27, 2011

റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിളിന്റെ തകരാർ പരിഹരിച്ചു. ദീപിക ഓൺലൈനിൽ 26 മെയ് 2011ൽ വന്ന വാർത്ത.

0 comments: