ഡാംസ് @ ഇടുക്കി

Sunday, November 6, 2011

മ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്. ഏകദേശം 12ഓളം വരും ഇവിടുത്തെ ജലസംഭരണികളുടെ എണ്ണം. 12 ഡാമുകളും അവയിൽ നിറയുന്ന വെള്ളവും അത്യപൂർവമായ ഈ കാഴ്ച്ചകളിലൂടെ നമുക്കൊന്നു സഞ്ചരിക്കാം... ഒരു വെർച്ചൽ ടൂർ…….

ഇടുക്കിയിലെ ഡാമുകളെപ്പറ്റി റിജോ ജോസിന്റെ ലേഖനം. വായിക്കാൻ ഇതുവഴി പോകാം.

0 comments: