മനോരാജിന്റെ ലേഖനം വായിക്കൂ

Monday, December 21, 2009

“മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ശരിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ?

മനോരാജിന്റെ ലേഖനം വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

1 comments:

Unknown said...

മുല്ലപ്പെരിയാരിനെ കുറിച്ച്‌ വിക്കിപ്പീഡിയെയിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടോ? പുതിയ ഒരു അറിവുതന്നതിനു മനോരാജിനു നന്ദി.. ഒപ്പം , ഈ മൂവ്‌മന്റിന്റെ ഭാഗമായതിനും