പുതിയ അണക്കെട്ടിനായി ശ്രമം തുടരും

Wednesday, June 22, 2011

പുതിയ അണക്കെട്ടിനായുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി പി.ജെ.ജോസഫ്. ദീപിക ഓൺലൈനിലും മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിയും ജൂൺ 22ന് വന്ന വാർത്തകൾ.


0 comments: