ശക്തമായി എതിർക്കും - വൈക്കോ

Saturday, June 4, 2011

കേരളത്തിന്റെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് വൈക്കോ. മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ 05 ജൂൺ 2011ന് വന്ന വാർത്ത.

1 comments:

Thommy said...

Dont take Vaiko serious