മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍

Thursday, February 11, 2010

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പ്രശ്നത്തിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ - വീക്ഷണം ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഫെബ്രുവരി 12 നു്‌ വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കൂ.

1 comments:

Pyari K said...

I would say this is a "must read" article. It kind of summarised the Mullapperiyar issue.