മന്ത്രി പി.ജെ. ജോസഫ് പറയുന്നത്

Tuesday, August 2, 2011

ഭൂചലനത്തുന് ശേഷമുണ്ടായ പരിശോധനയിൽ അണക്കെട്ട് ദുർബ്ബലമാണെന്നുള്ള കേരളത്തിന്റെ വാദം ശരിവെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ജോസഫ്. ദീപിക ഓൺലൈനിൽ ആഗസ്റ്റ് 2ന് വന്ന വാർത്ത.


0 comments: