കേരളത്തിന് വിമർശനം.

Wednesday, August 31, 2011

ന്നതാധികാര സമിതിയിൽ കേരളത്തിന് വിമർശനം. 2011 സെപ്റ്റംബർ 1ന് മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.


1 comments:

നിരക്ഷരൻ said...

തോൽ‌വികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കേരളത്തിന്റെ ജീവിതം പിന്നെയും ബാക്കി :(