തമിഴ്‌നാടിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചില്ല.

Thursday, August 25, 2011

ഡാമിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന തമിഴ്‌നാടിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. 2011 ആഗസ്റ്റ് 25 ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.


0 comments: