വീണ്ടും ഭൂചലനം

Tuesday, August 23, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ പരിസരത്ത് വീണ്ടും ഭൂചലനം. മലയാള മനോരമ ഓൺലൈനിൽ 24 ആഗസ്റ്റ് 2011ന് വന്ന വാർത്ത.


2 comments:

INTIMATE STRANGER said...
This comment has been removed by the author.
INTIMATE STRANGER said...

mullaperiyar is like a water bomb ready to xplode at anytime ...save kerala..