കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു

Tuesday, August 2, 2011

ണക്കെട്ടിന്റെ ബലപരിശോധന വേണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 2ന് ദീപിക ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.

1 comments:

Kalavallabhan said...

ഗണപതിക്കല്യാണം