എല്ലാ ഭാഗവും പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനം.

Wednesday, August 3, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനം. മാതൃഭൂമി ഓൺലൈനിൽ ആഗസ്റ്റ് 3ന് വന്ന വാർത്ത.

1 comments:

Abhijth R Mohan said...

ഡാം പൊട്ടിവീഴാന്‍ പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ കെരളവും തമിഴ്നാടും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ...... എന്നു നന്നാകുമോ എന്തോ????