കേബിൾ പരിശോധന നടത്തും

Thursday, August 11, 2011

മുല്ലപ്പെരിയാർ കേബിൾ പരിശോധന നടത്തും. 2011 ആഗസ്റ്റ് 5 ന് മാതൃൻഭൂമി ഓൺലൈനിൽ വന്ന വാർത്ത.


0 comments: